Prospect Heights- BK

Willyb- BK

SOHO- NYC

Chinatown- NYC  (photo- idled hands)

SOHO

photo- idled hands

East Village- NYC